Domov v srdci 2, plátno 80x80cm

Domov v srdci 2, plátno 80x80cm