Domov v srdci 1, plátno 80x80cm

Domov v srdci 1, plátno 80x80cm